Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

společnosti LAgrid s.r.o.
IČ:09001972, se sídlem Větřkovice
34, 747 43   CZ

1. Preambule

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) platia pre nákup v internetovom obchode
http://lagrid.sk, ktorý prevádzkuje Aleš Stolárik, IČ: 71830928, so sídlom Větřkovice
34, 747. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predajcom v oblasti predaja tovaru
medzi Aleš Stolárik, IČ: 71830928, se dlem Větřkovice 34, 747 43 CZ (ďalej len “Predávajúci”)
a jej obchodnými partnermi (ďalej len “Kupujúci”).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. kupujúci
podáním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých
nedelnú časť tvoria reklamnú poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky
je kupujúci dostatočne pred vlastnou realizáciou objednávky upozorněn
a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

2. Definice

1. Prodávající

Predávajúci je Aleš Stolárik, IČ: 71830928, sídlom Větřkovice 34, 747 43 CZ.

2. Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim
nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného
výkone svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu
iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje,
ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb.,
o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný
  v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
  predpisov (sem patrí napr. slobodné povolania ako advokácie pod.), a
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného
  predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito
VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák.
č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

3. Spotrebiteľská Zmluva

Zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými
stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

3. Spracovanie osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území
ČR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Záväzne objednať) dáva najavo,
že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich
osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa tohto eshopu. poskytnutie osobných
údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu
stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú
plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami
tretích osôb.

Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach
vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom,
že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich
prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej
má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom,
odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia, vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie,
likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich
z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré
o ňom Prevádzkovateľ alebo Predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese
info@lagrid.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Prevádzkovateľa alebo Predávajúceho.

 

4. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém
eshopu.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky,
kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky
Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom
na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane
dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe
zákonných dôvodov.

Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť tiež iba
v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie
mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie
mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy
v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní
dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. uzavretá kúpna
zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote
2. rokov od jej podpisu.

5. Cena a platba

Ponuka s ceny uvádzané na eshopu predajcu sú zmluvné, konečné, vždy aktuálne a platné,
a to po dobu, kedy sú takto Predávajúcim v internetovom obchode ponúkané. náklady
na dopravu sú uvedené v časti “Dodacia lehota a podmienky dodania”. Náklady na použitie
komunikačných prostriedkov na diaľku nesie Kupujúci. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení
objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy
medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v čase objednávania tovaru kupujúcim.
Daňový doklad na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako
dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto
dohodnuté inak.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu a Predávajúci následne nie je schopný zabezpečiť dodanie
tovaru, vráti Predávajúci bezodkladne plnenia Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie
vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia, nesmie však prekročiť
dobu 30 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba v hotovosti pri prevzatí
 • platba dobierkou
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ComGate
 • bezhotovostne platobnou kartou

 

6. Dodacia lehota a podmienky dodania

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru
prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti
produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 30 dní. V bežných
prípadoch tovar expedujeme do 2 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. konečný
termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je
inštalácie zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru.

Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť
dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil
iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť
až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:

 • Osobné prevzatie
 • PPL / Intime

V prípade výmeny tovaru v lehote 14-tich dní od zakúpenia tovaru sú Kupujúcemu účtované
náklady na poštovné, a to pri každom jednotlivom zaslaní tovaru smerom ku Kupujúcemu.

V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14-tich dní hradí náklady na poštovné
Kupujúci.

V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 100 EUR znáša náklady na dopravu a platbu
Predávajúci.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo
opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom
a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú
zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi
a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba
12 mesiacov.

Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra,
Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť
pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.

 

8. Reklamačný poriadok

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy
tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:
v prípade vady odstrániteľné:
a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady
neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu
z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady neodstrániteľnej:
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby
po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:
a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach.

Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:

 • ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore
  s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
 • preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
 • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou
  použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná
  po uplynutí tejto lehoty
 • vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm

9. Ukončenie Zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku,
má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie
v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť
od Zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom
a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie
uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet
Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.

Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie
ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu
vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok
a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy
na tretiu osobu.

Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov,
a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.

Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich
zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.

Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie
s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve
pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie
17. júna 2008 (ďalej len “Rím I”), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto
VOP právo českej, a to s vylúčením použitia “Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovar “. Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv.

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane alebo bude označené
neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi
predpisy) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. zmluvná
strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia
ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi
predpisy prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.
Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným
prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc
rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím
súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl.
23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc
mestského súdu v Opave pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo
VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory
v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu
a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc mestského súdu v Opave CZ.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.10.2018 a sú k dispozícii taktiež
na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť.
VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

Nastavenia súborov cookie

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie využívaní a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach Vášho prehliadača.

Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktívny

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavenia súborov cookie

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie využívaní a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach Vášho prehliadača.